Adatvédelmi Tájékoztató

NetAcademia Oktatóközpont Kft.
 http://netacademia.hu/

 

Hatályos: 2018. július hónapjától

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató rögzíti, hogy a NetAcademia Oktatóközpont Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „NetAcademia”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő személyek, valamint honlapjának látogatói (a továbbiakban: „Érintett”) a NetAcademia rendelkezésére bocsájt.

1. AZ ADATKEZELŐ

NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. T3 torony, 1. emelet
Telefonszám: +36 21 200 6960

E-mail cím: iroda@netacademia.net
http://netacademia.hu/

2. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI ALAPJA

A NetAcademia az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

3. ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK

• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

• különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

• harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

4. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS ELVE, CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 

A NetAcademia által folytatott adatkezelési tevékenységek elsődlegesen a felek között létrejött szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak. 

Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat nem értékesíti, más személynek kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott okból adja át adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából. 

4.1. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A NETACADEMIA.HU HONLAPON

4.1.1 A HONLAP MEGTEKINTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A Honlap használata során az Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, és további, kizárólag technikai jellegű információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal. 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer cookie-val azonosítja. A cookie-k célja, hogy az oldal látogatóinak és felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt a böngésző beállításaiban letilthatja. A cookie-kat a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k önmagukban a Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatkezelés célja:a Honlap technikai üzemeltetése, a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása az oldal megfelelő működése céljából

Adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre:a Honlap valamennyi látogatója, regisztrációtól függetlenül

Kezelt adatok köre:IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama:egy hét

Adatfeldolgozó:Cloudflare, Inc.

4.1.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE

A Honlap felkeresésekor webanalitikai rendszer üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

4.2. FELHASZNÁLÓI ADATKEZELÉS A NETACADEMIA.HU HONLAPON

4.2.1 REGISZTRÁCIÓ 

A NetAcademia honlapjára történő bejelentkezéshez, előfizetés megrendeléséhez a Honlapon történő regisztráció szükséges. Előfizetéstől függetlenül, a regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell e-mail címéről, Facebook Login használata esetén e-mail címéről vagy telefonszámáról.

Adatkezelés célja:a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása

Adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk. (1) bekezdése a. pontja szerint érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre:Adatkezelő honlapján regisztráló személyek

Kezelt adatok köre:e-mail cím, telefonszám, jelszó

Adatkezelés időtartama:regisztrációval kezdődően a regisztráció törlésének időpontjáig

4.2.2. REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN ÖNKÉNTESEN MEGADHATÓ TOVÁBBI ADATOK

Felhasználó a regisztrációt követően saját felhasználói oldalán – önkéntes jelleggel – további adatokat adhat meg. 

Adatkezelés célja:Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás testre szabása, továbbfejlesztése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre:Adatkezelő honlapján regisztráló azon személyek, akik felhasználói oldalukat testre szabják

Kezelt adatok köre:becenév, név, ország, megjegyzés

Adatkezelés időtartama:regisztrációval kezdődően a regisztráció törléséig

4.2.3. ELŐFIZETÉS

A Felhasználó az általa választott oktatási csomagra vagy tanfolyamcsomagra való előfizetés során a regisztrációkor megadott személyes adatokon túl a szerződés teljesítéséhez szükséges további személyes adatokat köteles Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani.

4.2.3.1. ELŐFIZETŐI ADATOK

Adatkezelés célja:a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok rögzítése 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre:előfizető személyek, illetve jogi személy előfizető esetén a tanfolyamon történő részvételre kijelölt természetes személyek.

Kezelt adatok köre:értesítési e-mail cím, kapcsolattartó név, telefonszám, résztvevő beosztása

Adatkezelés időtartama:az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (Ptk. 6:22. § általános elévülési idő 5 év), kivéve, amennyiben az igényérvényesítés valószínűsíthetősége miatt ennél hosszabb idő szükséges

4.2.3.2. SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Amennyiben Felhasználó az előfizetési díjat PayPal számlájáról, vagy bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, átirányításra kerül a PayPal által üzemeltetett online fizetési rendszer weboldalára. 

A PayPal weboldalán megadott bankkártya-adatokat a NetAcademia nem ismerheti meg, és azokon semmiféle műveletet nem hajthat végre. 

A sikeres tranzakciót követően a PayPal fizetési szolgáltató az előfizető számlázási nevét, számlázási címét, és PayPal fiókkal rendelkező előfizető esetén annak e-mail címét küldi meg Adatkezelő részére. 

Banki átutalással történő fizetés esetén Adatkezelő a tranzakció teljesítését követően értesül a számlatulajdonos nevéről valamint számlaszámáról.

Adatkezelés célja:számla kiállítása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (2000. évi C. tv. a számvitelről 169. §)

Érintettek köre:előfizető személyek

Kezelt adatok köre:számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím, PayPal e-mail cím, bankszámlaszám)

Adatkezelés időtartama:a számla kiállításától számított 8 évig

4.3. TANFOLYAMOK, VIZSGÁK

4.3.1. CHAT ONLINE TANFOLYAMI RÉSZVÉTEL ESETÉN

Amennyiben Felhasználó az online tanfolyamon annak élő közvetítésével egyidejűleg vesz részt, a Chat funkció használatával lehetősége nyílik az oktatóval valamint a tanfolyamon részt vevő további Felhasználókkal történő azonnali üzenetváltásra. 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan kezelt személyes adatok a Chat funkció működési elvéből kifolyólag továbbításra kerülnek az oktató valamint az online tanfolyam élő közvetítésén részt vevő valamennyi Felhasználó részére. 

Adatkezelés célja:közvetlen kommunikáció, kérdésfeltevés

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre:online tanfolyamon részt vevő személyek

Kezelt adatok köre:név (becenév), üzenet, üzenetküldés ideje

Adatkezelés időtartama:a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adott online tanfolyam életciklusáig, ami akár 8 év is lehet

4.3.2. VIZSGÁZÁS

Vizsgázás során a Felhasználó egyes, a vizsgáztatáshoz feltétlen szükséges személyes adatai továbbításra kerülnek a NetAcademia-val szerződéses kapcsolatban álló oktató vagy vizsgáztató részére.  

Adatkezelés célja:vizsgáztatás lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Érintettek köre:vizsgázó személyek

Kezelt adatok köre:vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, vizsgaeredmények

Adatkezelés időtartama:a cél megvalósulásáig, de legfeljebb a vizsga időpontját követő 8 évig

4.4. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

A NetAcademia az érintett előzetes hozzájárulása esetén hírlevél útján nyújt tájékoztatást termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely a NetAcademia véleménye szerint az érintett érdeklődésére tarthat számot. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint.

Adatkezelés célja:tájékoztató elektronikus levelek küldése

Adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre:hírlevélre feliratkozó természetesszemélyek

Kezelt adatok köre:e-mail cím, vezetéknév, keresztnév

Adatkezelés időtartama:az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig)

4.5.KAPCSOLATFELVÉTEL (E-MAIL VALAMINT TELEFON ÚTJÁN TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS)

A NetAcademia szolgáltatásai iránt érdeklődő érintettek e-mail valamint telefon útján kérhetnek további tájékoztatást. A NetAcademia az érintett kérdéseit az információkéréssel megegyező úton válaszolja meg. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen járul hozzá ahhoz, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel során személyes adatait is a NetAcademia rendelkezésére bocsátja, úgy azon keresztül a NetAcademia vele kapcsolatba lépjen a kérdések megválaszolása vagy pontosítása érdekében. 

Adatkezelés célja:információkérés, tájékoztatás, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása; 

Érintettek köre:Adatkezelővel információkérés céljából kapcsolatba lépő személyek

Kezelt adatok köre:  megkeresés módjától függően név, e-mail cím, telefonszám, valamint önkéntesen megadott további személyes adatok 

Adatkezelés időtartama:az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig

5. Adatfeldolgozók

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe. Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg, az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a személyes adatok kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igénybe vett egyes adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, Adatkezelő ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Adatkezelő megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, Adatkezelő és adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

Hosting:
Név: CloudFlare, Inc.
Cím: 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States
Weboldal: https://www.cloudflare.com/

Fizetési szolgáltató:
Név: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
Cím: 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
Weboldal: https://www.paypal.com/

Hírlevél:
Név: MailChimp
Cím: 512 Means Street NW, Suite 404 Atlanta, GA 30318, United States
Weboldal: https://mailchimp.com/

Könyvelés:
Név: MIKROFLEX Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
Cím:1173 Budapest, Pesti út 67-81. F lépcsőház III/15.

6. Adattovábbítás

Amennyiben az érintett a NetAcademia-val szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a NetAcademia az érintettel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az érintett adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az érintett adatait a NetAcademia által adott megbízás alapján a NetAcademia követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár a NetAcademia-t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából a NetAcademia és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az érintett hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az érintettről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Érintett új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). 

7. Személyes adatok tárolásának módja

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

8. Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtunk tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Helyesbítéshez való jog
Önnek joga és szerződéses kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni, amely személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, a kérelmében foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést haladéktalanul végrehajtjuk, és erről Önt tájékoztatjuk. 

Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

-      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

-      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

-      az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

-      a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

Az adatok korlátozásához való jog
Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor: 

-      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 30 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban kénytelen megtagadni Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez. 

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9. Jogérvényesítés

Panasz az adatkezelőnél
Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze az alábbi elérhetőségeinken: 

NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. T3 torony, 1. emelet
Telefonszám: +36 21 200 6960

E-mail cím: iroda@netacademia.net
http://netacademia.hu/

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk. 

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

10. Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Az adatkezelő bármikor jogosult a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosított adatvédelmi tájékoztató ugyancsak közzététele napjától hatályos.

Az adatkezelő köteles a jelen szabályozást annak hatálybalépése napjától a hatályba lépés előtt már meglévő adatok kezelésére is alkalmazni.

A jelen tájékoztatóban foglaltakat, valamint azon előírásokat, melyek vonatkozásában jelen tájékoztató nem tartalmaz külön rendelkezéseket, a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok, különösen a GDPR valamint az Infotv. rendelkezéseinek egyidejű betartása mellett kell alkalmazni.

 

 

 

A NetAcademia Oktatóközpont Kft. (továbbiakban: „NetAcademia”)
Adatkezelési tájékoztatója (tervezet)

 

1.1.
A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy a NetAcademia Oktatóközpont Kft. (a továbbiakban: „NetAcademia”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) a NetAcademia rendelkezésére bocsájt.

 

1.2.
A NetAcademia a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződés – azaz a képzésben való részvételt szabályozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: „Képzési ÁSZF” vagy „Szerződés”) - létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további képzésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés további célja, hogy a NetAcademia tanulói egymással az oldalon kapcsolatba lépjenek, abból a célból, hogy az általuk meghatározott tartalmakat (kép, videó, hozzászólás) osszanak meg egymással. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

 

1.3.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

 

1.4.

Adatkezelési alapfogalmak:

• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

• különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

• harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

1.5.
A NetAcademia, mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

1.6.
A NetAcademia által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, születési dátum, születési név -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.7.

A Személyes Adatokat az Adatvédelmi Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján kezelhet. A NetAcademia által kezelt Személyes Adatok köre:

 

 

1.8.
A NetAcademia által végzett együttes adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

 

A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

 

1.9.
A NetAcademia különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát a NetAcademia rendelkezésére. A NetAcademia az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és az 1.5. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak a NetAcademia tudomására.

A NetAcademia adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

 

 

1.10.
Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak a NetAcademia, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag a NetAcademia, valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint a NetAcademia kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. A NetAcademia az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a NetAcademia felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

 

1.11.
Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, az ügyfél által igénybe vett tanfolyam, ország) a NetAcademia oldalon rögzítse és azokat többi szerződött Ügyfele előtt nyilvánosságra hozza a NetAcademia oldalán keresztül. A NetAcademia kizárja a felelősségét az Ügyfelei jogosulatlan adatkezelésével összefüggésben.

 

1.12.
Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az Ügyfél a NetAcademia-val szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a NetAcademia az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a NetAcademia által adott megbízás alapján a NetAcademia követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár a NetAcademia-t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából a NetAcademia és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A NetAcademia az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani: ……………………………………………………

 

1.13.
A NetAcademia külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a NetAcademia, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

 

1.14.
Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a NetAcademia tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén a NetAcademia – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A NetAcademia köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.

 

1.15.

Felelősségi szabályok:

-          Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a Személyes Adatok védelmének, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit.

-          Az adatvédelmi biztos a jogellenes Adatkezelés észlelése esetén az Adatkezelőt az Adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az Adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

-          Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint Személyes Adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

-          A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 177/A. §-a határozza meg és szankcionálja a jogosulatlan Adatkezelés és a Különleges Adatokkal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.

-          A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet határozza meg.

 

1.16.

Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.


1.17.

A NetAcademia az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

1.18.
Ha a NetAcademia, valamint az adattovábbítás keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

1.19.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között a NetAcademia határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a NetAcademia felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a NetAcademia rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

1.20.
a NetAcademia az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

 

1.21.
a NetAcademia által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével a NetAcademia közvetlenül tájékoztassa az Ügyfélt a NetAcademia termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely a NetAcademia véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat a NetAcademia többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen a NetAcademia tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár a NetAcademia, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt a NetAcademia az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során a NetAcademia az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

 

1.22.

Felelősség kizárása:

 A NetAcademia oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A NetAcademia mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. Az adatok és információk helyességét az egyedi esetekre vonatkozóan felül kell vizsgálni.

A NetAcademia nem vállal felelősséget az oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a NetAcademia oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel, a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

 

Kapcsolat, jogorvoslat:

 

NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1075 Budapest, Kazinczy utca 24-26.
Telefonszám: +36-1 321-6547

E-mail cím: iroda@netacademia.net
http://netacademia.hu/

Képviselői: Litkei Péter

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!

http://www.naih.hu/kapcsolat.html