Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek a NatAcademia Előfizetéses szolgáltatásaira vonatkozóan

 

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

netacademia.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.

Adószám: 13702355-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-868776

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus levélcím: iroda@netacademia.hu

 1. 2.    A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A NetAcademia egy online képzéseket nyújtó oktatási intézmény. A NetAcademia hagyományos témakörei az IT-biztonsági, nagyvállalati és programozói, valamint irodai hatékonyságnövelő képzések. Tanfolyamaink oktatóink által kifejezetten az online oktatás módszertanát figyelembe véve kidolgozott tematikán alapulnak.  

 

A weboldalon történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben (“ÁSZF”) foglaltak szerint elektronikus úton kötött szerződés jön létre a NetAcademia Oktatóközpont Kft. (továbbikaban: “Szolgáltató”) és a jelen szerződésben meghatározott előfizetéses szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő/Hallgató (a továbbiakban: “Előfizető”) között. Szolgáltató és Előfizető együttesen a továbbiakban“Felek”.

 

Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő, az előfizetéses szolgáltatás (a továbbiakban: Előfizetés) igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával Előfizető elfogadja, és magára nézve érvényesnek tekinti a NetAcademia által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

 

A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog hatályos.

A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja Előfizető részére.

 

3. AZ ELŐFIZETÉS TARTALMA ÉS FELTÉTELEI

 

Az Előfizetés tartalma

 

Az Előfizetőnek attól függően, hogy melyik előfizetéses csomagot vásárolta meg, korlátlan hozzáférése van a weboldalon szereplő tanfolyamokhoz élő online részvétel és videós megtekintés tekintetében egyaránt. Továbbá megtekintheti az archív tanfolyamokat, melyek videós formában elérhetőek a weboldalon keresztül. Előfizető köteles tájékozódni a megvásárolt előfizetésének pontos tartalmáról (lsd. www.netacademia.hu)

Az előfizetéses időszak minden teljes árú csomag esetén 12 hónapra, naptól-napig tart, vagy aktuális akcióban meghirdetett időtartamra szól. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetéses időszak lejártán túl (amennyiben előfizetését nem hosszabbítja meg) tanfolyami jelentkezéseiért a tanfolyami listaárakat számoljuk fel.

Az előfizetési hozzáférés vállalati felhasználók esetében egy személyre szól, a hozzáférés megosztása további dolgozókkal jelen ASZF szerint tilos. Egynél több vállalati felhasználó számára anniy előfizetési hozzáférést kell vásárolni, ahányan az adott cégtől használni fogják a hozzáférést az előfieztés időtartama alatt. Más személyekkel való megosztásnak minősül a tanfolyami anyagok -videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek, egyéb, a tevékenységhez tartozó anyagok- sokszorosítása, továbbküldése, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése, illetve a belépési adatok átruházása, azaz annak elősegítése, hogy az Előfizető regisztrált userének használatával másik személy részt vehessen a tanfolyamokon.

A hozzáférés megosztásának tilalma alól az alábbi kivételt engedélyezzük:

A NetAcademia támogatja a vállalati dolgozók családtagjainak képzését. Ennek értelmében egy előfizetés minden esetben megosztható az előfizetési hozzáféréssel rendelkező személy további négy (4) családtagjával, amennyiben azok nem ugyanannál a vállalatnál dolgoznak. A megosztás módja az előfizetői hozzáférés (név és jelszó) megadása az előfizetés használatát igénylő családtagokkal. 

Az előfizetés használatához regisztráció szükséges.

 

Regisztráció

 

A regisztráció során az Előfizetőnek valós e-mail címet, valamint az általa választott felhasználónevet és jelszót kell megadnia.

A regisztráció során kötelező megadni azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer * szimbólummal jelöli, és azok megadása nélkül a regisztrációt nem fogadja el.

A Szolgáltató az Előfizetőhöz a regisztrációt követően elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy az Előfizető regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza az Előfizető által megadott e-mail címet, az Előfizető nevet és a jelszót, valamint a regisztráció elfogadásának tényét.

A regisztrálást követően az Előfizető e-mail címének/Előfizető nevének és általa választott jelszavának megadásával léphet be

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

Az Előfizető a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. Az Előfizető felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja és ennek következtében nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

Ha az Előfizető jelszavát elfelejti, módja van arra, hogy a Szolgáltatótól a regisztráció során megadott e-mail címére új jelszó megküldését kérje. Az új jelszó egyszeri belépésre alkalmas, azt belépést követően az Előfizető az általa kiválasztott jelszóra módosíthatja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más Előfizetők személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató az Előfizetőt e-mail üzenetben tájékoztatja.

 

Az oktatások helyszíne és tárgyi feltételei.

Minden tanfolyamunk online követhető és felvételről visszanézhető.

A tanfolyamok követéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése Előfizető felelősségi körébe tartozik. A tanfolyamokhoz szükséges tárgyi feltételekről a NetAcademia vagy az adott tanfolyam oldalán, vagy külön elektronikus levélben tájékoztatja Előfizetőt.

Tanfolyami időpontok. Az Előfizető a jelentkezéskor a NetAcademia által publikált oktatási időpontok közül választhat az online jelentkezési felület legördülő időpontválasztó menüjéből. A NetAcademia fenntartja magának a jogot a weboldalon publikált indulási időpontok vagy képzési alkalmak megváltoztatására. Időpontváltoztatás esetén a NetAcademia elektronikus levélben tájékoztatja az aktuális időpontra jelentkező hallgatókat.

A kiírt tanfolyamokat a NetAcademia legjobb tudása szerint igyekszik megszervezni. Az "Előkészületben" tanfolyami státusz garantálja, hogy a tanfolyamhoz tartozó időpont és tematika a lehető legstabilabb legyen, valamint a lehető legkevesebb módosítást kelljen utólag eszközölni.

 

Online jelenlétet igazoló teszt. Egyes tanfolyamoknál elérhető az online jelenlétet igazoló teszt kérdéssor, mely felhasználónként minden tanfolyamnál egyszer tölthető ki ingyenesen. A tesztkérdéseket tartalmazó tanfolyamok száma folyamatosan bővül és a weboldalon feltüntetésre kerül.

 

Online ügyintézés. A NetAcademia a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Előfizető köteles a weboldalon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni a folyamatosan frissülő GYIK-en keresztül. A NetAcademia weboldalán leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük.

A megrendelési felületen egyszerre több előfizetés vásárlására is lehetőség van.

Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

 

Előfizetés aktiválása 12 hónapos előfizetés esetén. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetéses jogosultsága a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor és a számla kézhezvételekor (előre számlázás esetén is)  aktiválható. Ezt tájékoztató aktiváló levélben a NetAcademia jelzi az Előfizetőnek minden további teendővel együtt. Előfizető tudomásul veszi, hogy a számlalevél elektoronikus formában történt kiküldésével egyszerre aktiváló levelet is kap, amelyben lévő linkre kattintva tudja az előfizetést aktiválni. A linken történő aktiválásra a levél megérkezésétől számított 6 hónap áll rendelkezésre, annak letelte után az előfizetés automatikusan aktiválódik. Egyéb, akció keretében megvásárolt Előfizetés esetén az aktuális kiírásnak megfelelően történik az aktiválás.

 

Előfizetéses jogosultság átruházása. Előfizetőnek jogában áll az előfizetés kedvezményezettjének személyét módosítani, a jogosultságot másik személyre átiratni. Erre egyszer díjmentesen van lehetőség. Minden további alkalommal a NetAcademia az átiratásért egyszeri, 30 000,- Ft + áfa eljárási díjat számol fel. Az átiratással kacsolatos kérést írásban az iroda@netacademia.hu e-mail címre kell jelezni. 

 

Tájékoztatás. A NetAcademia a megrendelési folyamat során és a Szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Előfizető teljeskörű tájékoztatását. A Előfizető részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó  tájékoztató jellegű elektronikus üzenetekkel él: visszaigazoló levelek előfizetés vásárlásáról és tanfolyami jelentkezésről, díjbekérőt tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, számlát tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, aktiváló levél, tanfolyamkezdési levél, tanfolyamhalasztási levél. Előfizető felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Előfizető részére, úgy kérheti ezek pótlását az iroda@netacademia.hu e-mail címen keresztül.

 

4. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KIEGYENLÍTÉSE

 

Árgarancia. A NetAcademia garantálja, hogy az oktatási megrendelésekben megfogalmazott és megrendelt, aláírt szerződésekben szereplő szolgáltatások árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban.

Az online vásárolt (weboldalon keresztül leadott megrendeléshez tartozó) előfizetések és tanfolyamok árának megváltozása esetén a vásárló a megrendelés pillanatában aktuális ár vonatkozik, melyről díjbekérőt kap.

 

Számlázási feltételek. A megrendelést követően elektronikus levél csatolmányaként a NetAcademia díjbekérőt küld Előfizetőnek. Az ezen leírt feltételeknek megfelelő fizetést követően, a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor a NetAcademia számlát állít ki, melyet újabb elektronikus levélben küld el a Előfizetőnek.

Előfizető a megrrendelési felületen külön jelezheti előre számlázási igényét, a megjegyzés rovatban pedig feltünteheti a számlával kapcsolatos kívánalmait (fizetési határidő, egyéb kérés).

Amennyiben Előfizető a fentiektől eltérő módon tud díjbekérőt, számlát befogadni, akkor elektronikus levélben (kapcsolattartója címére, vagy az iroda@netacademia.hu címre) köteles jelezni a NetAcademia felé a másirányú eljárás iránti kérelmét.

 

Késedelmes fizetés. A határidőre történő fizetés elmulasztása Előfizető részéről hibás teljesítésnek minősül, ezért a számlaösszeg behajtására vonatkozó költségek az Előfizetőt terhelik.

 

5.      MINŐSÉG, GARANCIA

 

A NetAcademia köteles a tréningszervező és oktatási szolgáltatásokat teljesítő szakember gondosságával eljárni, az oktatási szolgáltatást a szerződés szerint elvárható szakmai színvonalon teljesíteni. A jelen szerződés szerint elvárt szakmai színvonal – tekintettel arra, hogy a NetAcademia az oktatási tematikához igazodó oktatási szolgáltatások teljesítésében jártas, sok éves gyakorlatot szerzett vállalkozásnak tekintendő – a szakmailag elvárható legmagasabb színvonal. A NetAcademia a teljesítés során köteles a legjobb tudása szerint az Előfizető érdekeit képviselni.

 

A NetAcademia nem vállal garanciát a hallgatók szakmai felkészületlenségéből eredő sikertelen képzésre. Nem tartozik felelősséggel továbbá az oktatás eredményességéért, vagyis azért, hogy az oktatásban részt vevők hatékonyan és eredményesen elsajátítják a hallottakat, és ennek nyomán képesek lesznek az oktatás eredményeit hasznosító önálló, hibamentes munkavégzésre, vagy a kívánt minősítés megszerzésére hivatalos vizsgák letételével; ez ugyanis nagymértékben nem az oktatás minőségétől, hanem a résztvevő motiváltságától, képességeitől és hozzáállásától függ.

 

6.        FELHASZNÁLÁSI JOG

 

A weboldalon megjelenő, a Szolgáltató által vagy nevében publikált tanfolyami anyagok, videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek (“Művek”) szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek szerzői jogi jogosultja a NetAcademia Oktatóközpont Kft. 

 

Előfizető a Művek egyedi lehívással történő megtekintésével annak magáncélú felhasználására szerez nem kizárólagos jogot.

A Műveket az Előfizető csak az oldalon keresztül tekintheti meg, nem töltheti le, nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg. 

Előfizető a Műveket nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartása alapján a Szolgáltató valamint a Művek szerzői jogának jogosultjai ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.

 

 1. 7.    A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI, A WEBOLDAL ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

 

Műszaki feltételek

Szolgáltató kijelenti, hogy az Előfizető által megfizetett szolgáltatás általa történő teljesítése a weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független.

A szolgáltatás biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a weboldal non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért.

A Szolgáltató jogosult a weboldal karbantartása érdekében a szolgáltatás igénybevételének elérhetőségét szüneteltetni. Ilyenkor  mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja az Előfizetők figyelmét.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására.

A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

A weboldal biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele és az Előfizető által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Előfizetőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

 

      Biztonsági előírások betartása az Előfizetők részéről

Az Előfizető nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem az Előfizető számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre az Előfizető nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Előfizető tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott, így különösen, ha a Szolgáltatás eléréséhez szükséges belépési adatait harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, és ezzel lehetővé teszi, hogy nem regisztrált személy a Szolgáltatást az Előfizető nevében igénybe vegye.

 

8.      TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az oktatások teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - az Előfizető üzleti titkát képezi.

 

A Szolgáltató a tudomására jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel köteles kezelni.

Titoktartási kötelezettsége körében, a Szolgáltató a tudomására jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.

 

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon (az oktatókra). A Szolgáltató köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek megtörténtét Előfizető részére bármikor igazolni is köteles.

 

A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

 

 1. 9.    ADATVÉDELEM

 

A weboldalon megosztott személyes adatokra vonatkozólag a Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

 1. 10.  ELÁLLÁSI JOG

 

Szolgáltató elállási joga

Amennyiben Előfizető az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

Előfizető elállási joga

Előfizető a szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Amennyiben szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Előfizető jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Előfizető az elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Előre számlázás esetén a szolgáltatás aktiválása után Előfizető nem állhat el a megrendeléstől.

 

Előfizető határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a fenti címre postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján. Előfizető e célból felhasználhatja a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Előfizető által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Ha az Előfizető a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, az elszámolás során az Előfizető által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban az Előfizető bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja Előfizető a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni  Szolgáltató ésszerű költségeit.

.

A Előfizető nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Előfizető tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Nem illeti meg az Előfizetőt az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a tizennégy napos elállás jogát.

Az Előfizetőt a visszaigazolt Előfizetés alapján a Szolgáltatás tekintetében az alábbiak szerint elállási jog nem illeti meg.

Azon körülményekre tekintettel, mely szerint

 • a tanfolyamok és az Előfizetéssel lehívható Művek nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek,
 • a Szolgáltató az Előfizetőnek a megrendelés során kifejezett, előzetes belegyezése alapján igazolja vissza a vásárlást, és teszi lehetővé egyedi lehívás biztosításával a Művek megtekintését, valamint
 • az Előfizető a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti az elállás jogát.

 

Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Előfizető kellékszavatossági igénye alapján választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Előfizetőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha az Előfizetőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Jelen tájékoztatóval Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Előfizető közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül Előfizető kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság, Jótállás

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

 

 1. 11.  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Előfizető elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Előfizető számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 

 1. 12.   PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

Amennyiben az Előfizetőnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

 

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Adminisztratív ügyek: iroda@netacademia.hu

Technikai segítség: support@netacademia.hu

Posta cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. T3 torony, 1. emelet

 

 1. 13.   JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS

 

Amennyiben az Előfizető által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá az Előfizető részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Előfizető jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

 

Az Előfizető, mint fogyasztó és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

 

Békéltető testület: A termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Előfizető eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a természetes személy végfelhasználó mellett a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Előfizető fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

 1. 14.   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy az ügy elbírálására a Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

15.  AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Előfizetőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony akkor jön létre, ha az Előfizető megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében az Előfizető a szolgáltatás jelen ÁSZF elfogadja, és az Előfizető részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a weboldalon feltüntetésre került. Az ÁFSZ az Előfizető számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Előfizetőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.